Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

1.1. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Drachtster Glashandel B.V. 

1.2. Gebruiker: de besloten vennootschap Drachtster Glashandel B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Drachten, ingeschreven onder nummer 01062978 in het handelsregister gehouden door de KvK. 

1.3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht Gebruiker goederen levert en/of werkzaamheden en/of Diensten verricht. 

1.4. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

1.5. Partijen: Gebruiker en Wederpartij gezamenlijk. 

1.6. Offerte: een op verzoek van de Wederpartij door Gebruiker opgesteld document dat een gespecificeerd aanbod bevat voor een door Partijen beoogde Overeenkomst. 

1.7. Overeenkomst: de tussen Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomst, waarbij Gebruiker zich ten behoeve van de Wederpartij verplicht tot het leveren van goederen en/of het uitvoeren van werkzaamheden, waaronder aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 van het burgerlijk wetboek (BW) en/of het verrichten van Diensten. 

1.8. Diensten: de door Gebruiker ten behoeve van de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden, daaronder begrepen het verschaffen van alle benodigde gegevens, knowhow, tekeningen, ontwerpen, (werk)producten en voorts alle met de uitvoering samenhangende economische activiteiten, al dan niet tegen een vergoeding, anders dan het verrichten van werken van stoffelijke aard in de zin van artikel 7:750 BW. 

1.9. Dagen: kalenderdagen 

1.10. Schriftelijk: per brief of per elektronisch bericht, waaronder e-mail. 

Artikel 2: Toepasselijkheid, afwijking en wijziging 

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overige rechtshandelingen en/of rechtsverhoudingen waarbij de Gebruiker optreedt als aanbieder, verkoper en/of leverancier van goederen en/of van Diensten of werkzaamheden verricht, met name, maar niet uitsluitend ten aanzien van be- en/of verwerking van glas en/of aanverwante zaken, alsmede op de precontractuele verhouding tussen Partijen, dit laatste indien Partijen eerder een Overeenkomst met elkaar zijn aangegaan waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

2.2. Toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zullen altijd prevaleren boven de eventueel door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en treden zover nodig daarvoor in de plaats. 

2.3. Als op de Overeenkomst ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de Gebruiker meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de Gebruiker. 

2.4. Mocht in of buiten rechte blijken dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst niet van toepassing of ongeldig is, dan zal de betreffende bepaling worden beschouwd als niet geschreven, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet toepasselijke of ongeldige bepaling in acht zal worden genomen. 

2.5. Afwijking en/of aanvulling van de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst kan alleen schriftelijk worden overeengekomen tussen Partijen. Deze afwijking en/of aanvulling geldt alleen voor de betreffende Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.6. Wanneer de inhoud van de Overeenkomst afwijkt van de inhoud van de Algemene Voorwaarden of daarmee in strijd is, prevaleert de Overeenkomst. 

2.7. Gebruiker is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikte aard kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat dit de Wederpartij het recht geeft de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden, in of buiten rechte wijziging daarvan te verzoeken en/of de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden op andere wijze aan te tasten. 

Artikel 3: Offertes 

3.1. De door Gebruiker uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend. Wijziging daarvan kan alleen plaatsvinden door middel van een schriftelijke bevestiging van de Gebruiker aan de Wederpartij van de wijziging. De Offerte is geldig gedurende een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van de Offerte, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3.2. Indien de Wederpartij een vrijblijvend aanbod in een Offerte heeft aanvaard, heeft Gebruiker het recht dat aanbod binnen 7 Dagen na aanvaarding te herroepen, dit door het uitbrengen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Wederpartij, in welk geval er geen Overeenkomst tot stand komt. 

3.3. Een Offerte aan een Consument is voorzien van een dagtekening en kan niet worden herroepen door de Gebruiker gedurende 14 kalenderdagen na dagtekening van de Offerte. De Offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of te verrichten Diensten en te leveren zaken, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de Offerte door de Consument mogelijk te maken. De Offerte aan de Consument geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste prijs of vaste aanneemsom, een richtprijs of dat de werkzaamheden en/of diensten op regiebasis worden uitgevoerd. 

3.4. Indien de Offerte of de Overeenkomst een stelpost bevat is dit slechts een inschatting van de kosten voor deze stelpost. Zodra de werkelijke kosten voor de stelpost bekend zijn heeft de Gebruiker het recht om deze met de stelpost te verrekenen.

3.5. Wanneer door de Gebruiker aan de Wederpartij een monster of model is getoond of verstrekt, dan is het monster of model slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Dit geldt eveneens voor overige ter aanduiding door of namens de Gebruiker verstrekte gegevens en informatie. 3.6. De Gebruiker is bevoegd om de kosten die gemaakt moeten worden voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het maken van een Offerte of het aanpassen daarvan aan de Wederpartij in rekening te brengen. Als de Wederpartij een Consument is, dient Gebruiker deze kosten vooraf schriftelijk op te geven aan de Consument. 

3.7. De Gebruiker kan niet aan een Offerte of enige andere aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de Offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.8. Indien een Offerte of enige andere aanbieding een kennelijke fout en/of tegenstrijdigheid en/of een omissie bevat, dient de Wederpartij, alvorens een Offerte of enige andere aanbieding te accepteren en/of aan de Gebruiker instructies te geven ter voorbereiding of uitvoering van de Offerte of andere aanbieding, deze fout en/of tegenstrijdigheid en/of omissie schriftelijk mee te delen aan Gebruiker, zodat de Gebruiker de Offerte of de aanbieding kan corrigeren. 

3.9. De Wederpartij dient de Gebruiker volledig en juist in te lichten omtrent de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen plaats te vinden, Diensten daaronder begrepen.. Indien blijkt dat de inlichtingen niet volledig dan wel onjuist of deels onjuist waren en als gevolg daarvan door de Gebruiker extra kosten dienen te worden gemaakt, heeft de Gebruiker recht op vergoeding van deze kosten, waaronder manuren, wachttijd, extra materiaalkosten, extra materieel- en vervoerskosten. De Gebruiker is gerechtigd deze kosten direct na het ontstaan ervan aan de Wederpartij in rekening te brengen. 

3.10. Alle Overeenkomsten door ondergeschikten van de Gebruiker aangegaan binden de Gebruiker eerst indien deze door de directie van de Gebruiker schriftelijk zijn bevestigd aan de Wederpartij. 

3.11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kunnen alle in het kader van een Offerte of andere aanbieding gevoerde onderhandelingen door de Gebruiker steeds en zonder opgave van redenen worden opgeschort of beëindigd, zonder dat de Gebruiker verplicht is enige daarmee verband houdende kosten of schade te vergoeden aan de Wederpartij.

Artikel 4: Prijzen en prijswijzigingen 

4.1. De in de Offerte vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief andere heffingen of andere lasten van overheidswege en ook exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, zoals reis-, verblijfs-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Aan de Consument is de aangeboden prijs in de Offerte inclusief BTW. 

4.2. De Gebruiker is bevoegd de door hem opgegeven prijs te verhogen, indien één of meer van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de Overeenkomst en voor algehele uitvoering daarvan wordt/worden verhoogd, ook indien de verhoging van deze prijsbestanddelen ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst voorzienbaar was. Hierbij dient gedacht te worden aan onder andere grondstofprijzen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, invoerrechten, belastingen en heffingen. De in dit artikellid genoemde prijsverhoging geeft de Wederpartij niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

4.3. Slechts in geval de Wederpartij een Consument is en de aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst vanwege de prijsverhoging te ontbinden, behoudens voor zover de bevoegdheid van Gebruiker om de prijs te verhogen uit de wet voortvloeit. De Consument dient de Overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring aan de Gebruiker te ontbinden binnen een maand nadat de prijsverhoging door Gebruiker aan de Consument is opgegeven, bij gebreke waarvan het ontbindingsrecht van de Consument vervalt. 

4.4. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen gebaseerd op een levering ‘ex works’ (conform Incoterms 2010). 

4.5. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een Consument worden de kosten voor aflevering bij het sluiten van de Overeenkomst gespecificeerd. Hetzelfde geldt voor kosten, die zijn verschuldigd voor andere werkzaamheden die de Gebruiker in verband met de Overeenkomst voor de Consument verricht.

Artikel 5: Aflevering, levertijd en transport 

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen “af Gebruiker” of, indien is overeengekomen dat rechtstreeks van de fabrikant aan de Wederpartij wordt geleverd, “af fabriek”. 

5.2. Overeengekomen levertijden gelden steeds als indicatie en niet als fatale termijnen. Indien de Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze gegevens juist en volledig aan de Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 

5.3. Het transport van glas en overige zaken is steeds voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien van het bepaalde in artikel 5.1 is afgeweken is de Gebruiker is gerechtigd een bedrag van minimaal € 75,,= inclusief BTW in rekening te brengen aan de Wederpartij voor transportkosten. De Gebruiker is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel. 

Voor Consument: 

De Gebruiker is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel. De Gebruiker is gerechtigd minimaal een bedrag van € 75,,= inclusief BTW in rekening te brengen aan de Consument voor het transport. Indien de Consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor de vervoerder niet door de Gebruiker wordt aangeboden, dan is het transport van het glas en/of overige goederen steeds voor rekening en risico van de Consument.

5.4. Indien een van artikel 5.1. afwijkende plaats van levering is overeengekomen is de Wederpartij verplicht aan de Gebruiker de naam van een contactpersoon alsmede diens mobiele telefoonnummer voorafgaand aan de levering ter beschikking stellen. Verder draagt de Wederpartij er zorg voor dat de losplaats bereikbaar is voor transportmiddelen die gewoonlijk worden ingezet voor transport van de betreffende goederen. Indien voor het lossen van de goederen volgens de Wederpartij bijzondere maatregelen moeten worden genomen of assistentie van Wederpartij is vereist, dient de Wederpartij dit ruim voor de levering van de goederen schriftelijk aan de Gebruiker kenbaar te maken. Extra kosten van de Gebruiker vanwege het niet tijdig en/of volledig nakomen van deze verplichtingen komen voor rekening van de Wederpartij. Indien er niet gelost kan worden op de plaats van levering is de Gebruiker gerechtigd de zaken mee retour te nemen en op te slaan en later op een voor de Gebruiker geschikt moment te leveren. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien (bijvoorbeeld transport-, opslag- en handlingskosten) zijn voor rekening van de Gebruiker. 

5.5. Het transport eindigt op het moment dat de zaken op de plaats van bestemming naast het transportmiddel zijn geplaatst. Voor Consument: Voor de Consument komen de zaken voor zijn risico vanaf het moment dat de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, deze heeft ontvangen. De Wederpartij is verplicht om de in de Overeenkomst vermelde zaken en/of werkzaamheden en/of Diensten af te nemen op de door de Gebruiker meegedeelde leveringsdatum. 

5.6. Indien de Wederpartij een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling binnen de termijn die hiervoor is overeengekomen, daadwerkelijk door de Wederpartij worden afgeroepen en afgenomen, bij gebreke waarvan de Gebruiker gerechtigd is de kosten van de bestelling en de opslag van de bestelde zaken aan de Wederpartij in rekening te brengen. 

5.7. Werkzaamheden die door derden of door de Wederpartij worden uitgevoerd die leiden tot vertraging van de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van de Gebruiker, moeten tijdig en schriftelijk aan de Gebruiker worden gemeld, inclusief de door de Wederpartij ingeschatte gevolgen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Indien de overeengekomen levertijd of uitvoeringsduur als gevolg hiervan wordt overschreden is dit geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. Iedere aansprakelijkheid kosten en/of schade, hoe ook genaamd, wordt door de Gebruiker uitgesloten.

Artikel 6: Emballage 

6.1. Bij levering van glas en overige zaken stelt de Gebruiker emballage ter beschikking aan de Wederpartij. De Gebruiker heeft het recht om hiervoor een vergoeding in rekening brengen aan de Wederpartij. Vanaf het moment van aflevering van van glas en/of overige goederen met emballage, tot en met de dag waarop de Gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de Wederpartij. 

6.2. De Wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de Gebruiker te stellen op de dag dat de Gebruiker de emballage weer ophaalt. 

6.3. De Wederpartij dient de Gebruiker schriftelijk te berichten zodra de emballage door de Gebruiker opgehaald kan worden en is in ieder geval gehouden de emballage op het eerste schriftelijk verzoek van de Gebruiker weer aan de Gebruiker ter beschikking te stellen. 

Artikel 7: Klachten 

7.1. De Wederpartij is verplicht het werk, de werkzaamheden en/of de zaken die Gebruiker heeft geleverd onmiddellijk na (op)levering te onderzoeken op gebreken. 

7.2. Gebreken aan zaken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur) dienen door de Wederpartij direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op dit document is vermeld, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen aan de in dit artikellid bedoelde gebreken. 

7.3. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 8 Dagen, na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk gemotiveerd aan de Gebruiker te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Gebruiker vervalt. 

7.4. Klachten van de Wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 Dagen na ontvangst daarvan schriftelijk gespecificeerd (waar mogelijk voorzien van goed beeldmateriaal, zoals kleurenfoto’s en/of films) ter kennis van de Gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan de Wederpartij geen enkel recht jegens de Gebruiker zal kunnen doen gelden. 

7.5. De Wederpartij dient de Gebruiker in de gelegenheid te stellen om een klacht te (laten) onderzoeken en zal op het eerste schriftelijke verzoek van de Gebruiker daartoe gelegenheid bieden. Het onderzoek vindt plaats bij de Wederpartij, dan wel elders op een terrein of locatie waar het werk en/of de geleverde zaken zich bevind(t)(en), dit op elk door de Gebruiker gewenst tijdstip op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. De Gebruiker heeft altijd het recht om bij een dergelijk onderzoek aanwezig te zijn en/of zich daarbij te laten vertegenwoordigen en/of keuringen te (laten) uitvoeren. De Gebruiker heeft tevens het recht de resultaten van het onderzoek vast te (laten) leggen, zulks met alle gebruikelijke hulpmiddelen, alsmede het recht om monsters te (laten) nemen of door de Wederpartij aan hem te laten verstrekken en deze te behouden, bijvoorbeeld voor nader onderzoek of ter vergelijking. De Wederpartij is voorts gehouden zonder nadere kosten voor de Gebruiker, de volgens Gebruiker voor het beoordelen van de klacht benodigde informatie en documenten te verschaffen en verder voldoende personele en/of materiële hulp ter beschikking stellen aan de Gebruiker, diens vertegenwoordiger(s) en/of deskundigen en/of een keuringsinstantie. 

7.6. In het geval de Gebruiker van oordeel is dat de klacht van de Wederpartij terecht is ingediend, heeft de Gebruiker het recht om naar eigen keuze de geleverde zaken te vervangen of te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag indien vervanging of herstel gelet op geringe aard, omvang of ernst van het gebrek naar het oordeel van Gebruiker vervanging of herstel niet rechtvaardigt. 

7.7. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden, is de Gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Gebruiker is uitgesloten.

7.8. De Gebruiker is gerechtigd om alle de op de Gebruiker rustende verplichtingen op te schorten, waaronder de verplichting om de klacht(en) van de Wederpartij in behandeling te nemen, indien de Wederpartij niet aan alle verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de Gebruiker heeft voldaan, zowel financieel als anderszins. 

7.9. Een klacht betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst. 

7.10. Gebruiker is niet gehouden klachten van de Wederpartij te behandelen indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in dezelfde staat verkeren als ten tijde van de (op)levering. 

7.11. De Consument komt slechts géén herstel of vervanging van de geleverde zaken toe indien herstel of vervanging redelijkerwijs niet van de Gebruiker kan worden gevergd. Dit laatste is onder meer het geval wanneer de kosten van herstel in geen redelijke verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de Consument toekomt

Artikel 8: Betaling 

8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Wederpartij verplicht de facturen van de Gebruiker te betalen binnen 30 Dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden zonder korting, verrekening, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de Wederpartij haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. De Gebruiker is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling vóór of bij de aflevering van de zaken te verlangen. 

8.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra het bedrag is bijgeschreven op één van de bank- of girorekeningen van de Gebruiker of in contanten aan de Gebruiker is overhandigd onder afgifte van een kwitantie. De administratie van Gebruiker geldt als volledig bewijs van het bestaan en de omvang van de bedragen die de Wederpartij verschuldigd is, behoudens door de Wederpartij aangeleverd tegenbewijs. 

8.3. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege, zonder dat een (schriftelijke) ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval is de Wederpartij vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 

8.4. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn zal de Gebruiker de Wederpartij een schriftelijke aanmaning sturen waarin een termijn van veertien dagen wordt gegund om de factuur alsnog te betalen, welke aanmaning geldt als ingebrekestelling volgens de wet. Indien betaling binnen deze termijn van 14 dagen uitblijft heeft de Gebruiker recht op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.8. van de Algemene Voorwaarden. 

8.5. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de Wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

8.6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij, ongeacht of de Gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. 

8.7. De Gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van (aanvragen van) het faillissement van de Wederpartij of diens surséance van betaling, het door of namens de Wederpartij in of buiten rechte aanbieden van een akkoord, beslag op een belangrijk deel van de eigendommen van de Wederpartij, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst of stillegging of liquidatie van de Onderneming van de Wederpartij. 

8.8. In geval van verzuim van de Wederpartij, niet zijnde een Consument, is zij gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten aan Gebruiker te voldoen met een minimum van € 250,=. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende staffel (hoofdsom incl. rente): over de eerste € 15.000,– 15%, over het meerdere tot 25.000,– 10%, over het meerdere tot € 125.000,– 8%, over het meerdere tot 175.000,- 5%en over het meerdere vanaf € 175.000,– 3%. De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit deze staffel volgt. Voor de Consument geldt in geval van verzuim dat de Gebruiker aanspraak heeft op de buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) en de daarop gebaseerde staffel. 

8.9. Indien de Gebruiker het faillissement van de Wederpartij aanvraagt, is deze buiten de overeengekomen prijs, de verschuldigde rente en buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd naar het tarief, dat geldend is in het arrondissement, waar de faillissementsaanvraag dient. 

8.10. Gebruiker is gerechtigd alle vorderingen op de Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met iedere schuld die Gebruiker aan de Wederpartij mocht hebben. 

8.11. Indien de Gebruiker, nadat de Wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de Wederpartij richt doet dit niet af aan hetgeen in dit artikel is bepaald in dit artikel onder 1 t/m 10.

Artikel 9: Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud 

9.1. De Gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de Gebruiker terstond genoegzame en in de door de Gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft de Gebruiker het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding. 

9.2. Alle door de Gebruiker aan de Wederpartij geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de Gebruiker, totdat alle vorderingen die de Gebruiker op de Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 van het BW, volledig zijn betaald.

9.3. Indien de Wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de Gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de Wederpartij zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de Wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico. De Wederpartij is verplicht alle voor het uitoefenen van de terughaalbevoegdheid van de Gebruiker benodigde medewerking te verlenen aan de Gebruiker, daaronder begrepen de eventueel benodigde medewerking van hulppersonen van de Wederpartij en/of andere derden indien de geleverde zaken zich onder deze hulppersonen en/of derden bevinden. 

9.4. Indien de Gebruiker van haar terughaalbevoegdheid gebruik wil maken maar daartoe niet de benodigde medewerking verkrijgt, heeft de Gebruiker jegens de Wederpartij aanspraak op een direct opeisbare boete van 10% van het betreffende factuurbedrag of factuurbedragen, te vermeerderen met een boete van € 500,=-per dag (een dagdeel daar onder begrepen) zolang de benodigde medewerking niet of niet volledig wordt verleend, zulks met een maximum aan te verbeuren boetes van 100% van het factuurbedrag, of, indien het meerdere leveringen betreft die afzonderlijk zijn gefactureerd, van het totaal gefactureerd bedrag voor de betreffende zaken. 

9.5. Indien en zolang de Gebruiker nog eigenaar is van de aan de Wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, zal de Wederpartij de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de Wederpartij de Gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden. 

9.6. Zolang de Gebruiker nog enige vordering op de Wederpartij heeft openstaan, is het de Wederpartij niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij de Gebruiker daaraan voorafgaande zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

9.7. In geval van doorverkoop door de Wederpartij van (nog) niet geheel betaalde en door de Gebruiker geleverde zaken aan (een) derde(n) is de Wederpartij verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van Gebruiker, al zijn rechten te dier zake jegens die derde(n) aan de Gebruiker over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen de Gebruiker alsdan van de Wederpartij te vorderen heeft. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de Wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derde(n). Indien de Wederpartij jegens Gebruiker in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker, is Gebruiker bevoegd om die derde(n) mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De Wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van de Gebruiker opgave te doen van de na(a)m(en) en adres(sen) van de hiervoor bedoelden derde(n) op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van de Gebruiker op de Wederpartij, met een minimum van € 750,- per dag of gedeelte van de dag dat de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van € 500,- voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt. 

9.8. De Wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement (of aanvragen daartoe) aan de kant van de Wederpartij, zal de Wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van de Gebruiker.

Artikel 10: In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken 

10.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de door of namens de Wederpartij aan Gebruiker ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht door Gebruiker wordt uitgevoerd, is voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 11: Kwaliteit, afmetingen, gewichten en maten 

11.1. Tenzij in de Overeenkomst bijzondere kwaliteitseisen zijn vermeld voor door de Gebruiker te leveren zaken, wordt de gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen geleverd. 

11.2. De Gebruiker heeft het recht glas en overige zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin (tekening, ontwerp, schets, patroon e.d.) afwijken van het getoonde model, monster of voorbeeld, zonder dat de Wederpartij op grond van deze geringe afwijking(en) enige aanspraak heeft op schadevergoeding, korting of compensatie. Dergelijke afwijkingen kwalificeren niet als een tekortkoming in de nakoming van de Gebruiker. 

11.3. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle geleverde en te leveren zaken, waaronder Glas, behoudt Gebruiker zich steeds de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen. 

11.4. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin (tekening, ontwerp, schets, patroon e.d.) en afmetingen van glas en/of van andere geleverde zaken. Dergelijke afwijkingen kwalificeren niet als een tekortkoming in de nakoming van de Gebruiker. 

11.5. Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door dertig deelbaar getal, met dien verstande dat bij standaardmaten deze afronding geschiedt op een door twintig deelbaar getal. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs-, lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats. 

11.6. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen. 

11.7. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12: Overmacht 

12.1. Er is sprake van overmacht indien de Gebruiker zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of kan nakomen ten gevolge van een niet aan de Gebruiker toerekenbare oorzaak, waaronder, maar niet beperkt, tot: 

a. gebrek aan noodzakelijke materialen, halffabricaten en grondstoffen, storing in de levering van energie, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, ziekte van werknemers, computerstoringen bij de Gebruiker en/of bij (een) leverancier(s) van de Gebruiker, welke storingen direct of indirect zijn veroorzaakt door gebruik, werking of voortvloeien uit het gebruik van (een) computer(s), (een) computersyste(e)m(en), computersoftwareprogramma(s), schadelijke code, computervirus en computerprocessen;
b. ingrijpende temperatuurschommelingen, water- en/of stormschade, overstroming, aardbevingen en andere natuurrampen, mobilisatie, oproer, molest, terrorisme, confiscatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremmingen op de weg en/of bij spoorwegen en/of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of nietnakoming door (een) toeleverancier(s) van de Gebruiker, waaronder glasfabrieken, ongeacht de reden of oorzaak daarvan;
c. epidemieën en pandemieën, waaronder wordt verstaan:
1. Een coronavirus of enige mutatie van een coronavirus;
2. Elke ziekte veroorzaakt door een coronavirus of een mutatie daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot COVID-19);
3. Elke andere besmettelijke ziekte bij de mens: a. Als epidemie verklaard door een bevoegde regering, lokale autoriteit of andere instantie met een dergelijke autoriteit; of b. Als pandemie verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie;

4. Elke vrees of dreiging, werkelijk of waargenomen, voor een virus of ziekte zoals vermeld in 1 of 2 of een epidemie of pandemie zoals vermeld onder 3;
5. Elke vorm van inbeslagname, onteigening of confiscatie als gevolg van een virus of ziekte zoals vermeld in 1 of 2 of een epidemie of pandemie zoals vermeld onder 3 en 4. 

De Gebruiker en de Wederpartij onderkennen dat epidemieën en pandemieën een grillig verloop kunnen hebben, lang kunnen duren en de van overheidswege getroffen maatregelen ter bestrijding of beteugeling daarvan (inclusief het op- en afschalen van de maatregelen) onzekerheid met zich meebrengen voor de nakoming van de verplichtingen van Partijen uit de Overeenkomst. Steeds en ongeacht de aard en de mate van voorzienbaarheid van de (effecten van) overheidsmaatregelen en/of het verloop van epidemieën en pandemieën komt Gebruiker een beroep op overmacht toe, tenzij dat beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar is. 

12.2. De Gebruiker heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De Gebruiker behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Wederpartij te factureren. 

12.3. In geval van overmacht heeft de Wederpartij niet het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in het geval van overmacht voor Gebruiker de verplichting tot vergoeding van enige schade van de Wederpartij. De toepasselijkheid van artikel 6:78 BW wordt uitgesloten. 

12.4. In afwijking van artikel 12.3 heeft de Consument bij een beroep op overmacht door de Gebruiker het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

12.5. Indien de Gebruiker een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is de Wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 13: Risicoverdeling bij aanneming van werk 

13.1. Indien de Gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in opdracht van de Wederpartij te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas, zijn op de Overeenkomst tussen Partijen naast hetgeen in de voorgaande artikelen is bepaald tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald. 

13.2. De opslag van het glas vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 5, 5e lid van de Algemene Voorwaarden komt voor rekening en risico van de Wederpartij. 

13.3. Indien het glas is opgeslagen op de bouwplaats voordat het door de Gebruiker wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de Wederpartij niet gerechtigd het glas te verplaatsen.

Artikel 14: Oplevering 

14.1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer de Gebruiker de Wederpartij heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Wederpartij het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de Wederpartij geconstateerde tekortkoming die door de Gebruiker niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld. 

14.2 Indien de Gebruiker aan de Wederpartij heeft meegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de Wederpartij niet binnen 8 Dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd. 

14.3. Indien de Wederpartij het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die binnen een maand kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

14.4. Indien de Wederpartij het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd. 

14.5. Indien partijen vaststellen dat er gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet opgeleverd kan worden, zal de Gebruiker na overleg met de Wederpartij een nieuwe datum meedelen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering. 

14.6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de Wederpartij. 

14.7. Door de Gebruiker erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

Artikel 15: Bouwplaats 

15.1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De Wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de veiligheidseisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd. 

15.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij zorgt er voor dat de bouwplaats te allen tijde toegankelijk is voor Gebruiker en dat er op de bouwplaats c.q. de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd voldoende werkruimte en parkeergelegenheid is voor de Gebruiker. 

15.3. De Wederpartij is verplicht om Gebruiker de op de bouwplaats aanwezige bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde (verticale) transportmiddelen om niet ter beschikking te stellen. Voor zover deze transportmiddelen niet op de bouwplaats aanwezig zijn, dient de Wederpartij voor zijn rekening in de benodigde transportmiddelen te voorzien, waarbij het formaat en de uitvoering van de transportmiddelen zullen worden aangepast op de door de Gebruiker uit te voeren werkzaamheden. 

15.4. De Wederpartij zorgt er voor dat de Gebruiker op de bouwplaats c.q. de plaats waar het werk moet worden uitgevoerd kosteloos de beschikking heeft over (aansluitingen voor) elektriciteit, gas en water, alsmede dat er voldoende gelegenheid is voor aanvoer en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen en tevens de eventueel vereiste parkeervergunningen zijn verleend. 

15.5. Het bepaalde in artikel 15.3 geldt niet voor de Consument.

Artikel 16: Afmetingen en andere gegevens 

16.1. De Wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de Gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin van het woord. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de Gebruiker recht vergoeding van alle extra kosten en schade die daardoor voor de Gebruiker ontstaan. 

16.2. De Wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de Gebruiker van de door de Gebruiker gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 17: Meer- of minderwerk 

17.1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering; b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden. 

17.2. In geval van door de Wederpartij gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de Gebruiker slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de Wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. 

17.3. Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de Gebruiker en van de Wederpartij op verrekening van meer- en minderwerk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt. 

17.4. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen Partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaatvinden volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal verrekening plaatsvinden aan de hand van de in de branche van de Gebruiker gebruikelijke prijzen, geldend op de datum dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht. 

17.5. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen, die in de prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij het aanschaffen van zaken en/of het verwerken daarvan, hetzij het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de Gebruiker nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de Overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 

17.6. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de Gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding c.q. opslag van 10%. 

17.7. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van zaken, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de prijs begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die zaken wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de Gebruiker redelijkerwijs rekening heeft moeten houden. 

17.8. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van zaken en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de prijs begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 

17.9. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om de Overeenkomst uit te voeren c.q. het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten. 

17.10. Indien de Wederpartij opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk mag de Gebruiker bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de Gebruiker eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minderwerk door de Gebruiker worden verrekend bij de eindafrekening. 

17.11. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de Gebruiker recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Artikel 18: Aansprakelijkheid 

18.1. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, of schade die is ontstaan doordat de Wederpartij niet zijn volledige en/of tijdige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst heeft gegeven.

18.2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de Gebruiker ingeschakelde hulppersonen, tenzij er sprake is van duidelijk aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van deze hulppersonen. 

18.3. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

18.4. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is het door de Gebruiker te betalen bedrag in elk geval beperkt tot het bedrag dat voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden en/of verrichte diensten aan de Wederpartij in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de Gebruiker is ten alle tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

Artikel 19: Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst 

19.1. De Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang zonder schriftelijke ingebrekestelling te ontbinden, indien: 

- de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Gebruiker na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst (of op enig moment daarna) verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of ter beoordeling van de Gebruiker onvoldoende is;
- er sprake is van liquidatie van de Wederpartij, surseance van betaling of faillissement of het aanvragen daarvan, van beslaglegging op een substantieel deel van het vermogen van de Wederpartij - indien en voor zover het beslag niet binnen twee maanden na beslaglegging is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering, van het aanbieden van een akkoord (in of buiten rechte) of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan kan beschikken;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. 

19.2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, heeft de Gebruiker aanspraak op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

19.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en uit de Overeenkomst. 

19.4. Indien de Gebruiker overgaat tot opschorting of ontbinding, is de Gebruiker op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor de Wederpartij.

Artikel 20: Garantie 

20.1. Indien door de fabrikant, al dan niet via de Gebruiker, ter zake van de door de geleverde en/of geplaatste beglazing een garantie wordt verstrekt, gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Gebruiker voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste beglazing uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

20.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de Gebruiker eveneens geen garantie verstrekt. 

20.3. De Gebruiker zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt. 

20.4. De Wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de beglazing gesloten Overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan. 

20.5. De Gebruiker garandeert dat meerbladig isolerende beglazing wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde NEN- normen en praktijkrichtlijnen, tenzij deze plaatsing om bouwkundige en/of technische redenen op deze wijze niet mogelijk is. In dat geval is de Gebruiker gerechtigd over te gaan tot een van deze normen en praktijkrichtlijnen afwijkende plaatsing, dit voor zover daarmee aan de eisen van goed en deugdelijk werk kan worden voldaan, zulks ter beoordeling van de Gebruiker. De Gebruiker is eveneens gerechtigd in dergelijke gevallen plaatsing te weigeren, of, alvorens tot plaatsing over te gaan, bouwkundige en/of technische aanpassing(en) te verlangen, alvorens tot plaatsing over te gaan, waarbij de Wederpartij is gehouden bedoelde aanpassing(en) te bekostigen. 

20.6. Buiten de garantie vallen:

- thermische breuk van door de Gebruiker geleverd en/of geplaatst glas door plaatselijke opwarming die bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden door het beplakken van het glas (met folie of met posters, affiches, stickers e.d.) en/of het beschilderen van het glas, het geheel of gedeeltelijk op andere wijze bedekken of afdekken van het glas, een te dicht tegen het glas geplaatste verwarming en/of warmtebron (waaronder warmte genererende apparatuur), zonwering die op een te geringe afstand van het glas is geplaatst en/of slechts ten dele het glas afdekkend), condensvorming aan de binnen- of buitenzijde van het glas, slagschaduwen (door bomen, dakoverkappingen e.d.) en door donkere voorwerpen direct achter het glas, zoals zitmeubelen, piano’s, etalagedecoraties, zware gordijnen e.d.);
-, interferentie (regenboogeffecten die het gevolg zijn van de veelvuldige weerkaatsing van het licht in dubbele beglazing) en verkleuring van het glas als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die technisch gezien onvermijdelijk zijn;
- mechanische breuk (de buigbreeksterkte van het glas wordt overschreden door een puntbelasting (bijvoorbeeld door botsende vogels, botsing van personen, balworp, inslag met een puntig voorwerp etc.) of een oppervlaktebelasting (bijvoorbeeld door storm, rukwinden, bewegingen in het gebouw die op het glas worden overgebracht);

- het gebruik van chemische en/of andere agressieve reinigingsmiddelen die veranderingen in (de eenheid van) het glas tot gevolg hebben en/of nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van de plaatsing van het glas, het gebruik van kit en/of andere afdichtingsmiddelen die zich niet verdragen met de randafdichting, het wassen ramen met heet water, stoom en/of met een hoge drukspuit of stoomcleaner. 

20.7. De Wederpartij komt voorts geen beroep op de garantie voor de juiste plaatsing in de zin van dit artikel van de Algemene Voorwaarden toe, indien deze de plaatsing van het glas zelf uitvoert of laat uitvoeren door een ander dan de Gebruiker.

Artikel 21: Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden 

21.1. Voor het verticale transport van alle door de Gebruiker aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel. Dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden en op tijdstippen die in nauw overleg met de Gebruiker worden vastgesteld. 

21.2. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de Wederpartij voor diens rekening worden voorzien. 

21.3. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de Gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de Gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast. 

21.4. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld. 

21.5. Indien aan de Gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de Wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door de Gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft. 

21.6. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van de Gebruiker wordt belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 22: Overige aanvullende bepalingen 

22.1. Indien de Wederpartij zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde materialen en/of uitvoering van bepaalde werkzaamheden is de Wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingsschade en overige kosten van de Gebruiker indien dit niet, deels niet, dan wel niet tijdig geschiedt. 

22.2. De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat de Gebruiker tijdig en kosteloos kan beschikken over de voor de Overeenkomst benodigde gegevens, vergunningen en goedkeuringen. 22.2. De Gebruiker is gerechtigd werkzaamheden en/of Diensten ter uitvoering van de Overeenkomst door derden te laten verrichten, hetgeen niet van invloed is op de rechten en plichten van de Gebruiker uit de Overeenkomst.. 

22.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk per fase te factureren. 

22.4. De Gebruiker zal bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van deugdelijke materialen en hulpmiddelen. De Gebruiker kan door de Wederpartij niet gehouden worden om materialen of hulpmiddelen van een bepaald merk of kwaliteit te gebruiken, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst hebben vastgelegd. 

22.5. Indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk stagneert in verband met de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Natuurbescherming en alle daarmee verband houdende wet- en regelgeving van de rijksoverheid en/of lagere overheden, alsmede op deze wet- en regelgeving gebaseerde besluiten en/of vastgestelde gedragscodes en/of EU-verordeningen op het gebied van flora en fauna bescherming, heeft de Gebruiker recht op vergoeding van de door deze stagnatie ontstane kosten en schade, zonder dat de Wederpartij een beroep op overmacht toekomt. 

22.6. De Gebruiker is verplicht de Consument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, dit uitsluitend voor zover de Gebruiker deze onjuistheden kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Consument, daaronder begrepen de grond waarop of de onroerende zaak waaraan de Consument het werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in de door de Consument verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. De waarschuwingsplichten als vermeldt in dit artikellid gelden niet in het geval de Wederpartij geen Consument is. 

22.7. Indien de Gebruiker de in dit artikel genoemde waarschuwingsplicht jegens de Consument in acht heeft genomen is de Gebruiker niet aansprakelijk voor enige schade van de Consument, hoe ook genaamd, indien deze is veroorzaakt of verband houdt met de in dit artikel genoemde onjuistheden in de opdracht, ongeacht of de opdracht na de waarschuwing van de Gebruiker gewijzigd of ongewijzigd is uitgevoerd.

Artikel 23: Verjaring en verval 

23.1. Vorderingsrechten van de Wederpartij jegens de Gebruiker verjaren na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan. Na het verstrijken van deze termijn kan de vordering niet meer in rechte worden afgedwongen. Stuiting van de verjaring dient op de door de wet voorgeschreven wijze te geschieden. 

23.2. De rechtsvordering van de Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van en periode van twee jaren na het ontstaan daarvan. Dit is een vervaltermijn.

Artikel 24: Privacy 

24.1. In het kader van de Overeenkomst worden door de Gebruiker Persoonsgegevens verwerkt. Het doel van de verwerking is niet het verwerken van die Persoonsgegevens als zodanig. Het doel is het aangaan en uitvoeren van Overeenkomsten met Wederpartij en in dat kader vooral het leveren en plaatsen van glas met toebehoren. Hiervoor is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens (vooral NAW-gegevens) te verwerken. Hiervoor geldt hetgeen in de privacy statement van de Gebruiker is vermeld, te raadplegen op website van Gebruiker (www.drachtsterglashandel.nl).

Artikel 25: Vrijwaring 

25.1. De Wederpartij vrijwaart de Gebruiker voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze vrijwaring geldt niet indien de Gebruiker jegens deze derde(n) aansprakelijk is op grond van de Overeenkomst en/of de wet. 

25.2. De Wederpartij is gehouden om de Gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan indien de Gebruiker wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden, zoals het verschaffen van alle benodigde informatie en gegevens ter zake van de aanspraak en het verlenen van medewerking aan door de Gebruiker gewenst onderzoek. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen (waaronder schade beperkende maatregelen) dan is de Gebruiker, zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Gebruiker en eventuele derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 26: Toepasselijk recht; bevoegde rechter 

26.1. Op de Overeenkomst en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing en evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

26.2. Alle geschillen tussen de Gebruiker en de Wederpartij, waaronder begrepen geschillen over de uitleg van de Algemene Voorwaarden, zullen worden gebracht voor de competente rechter van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

26.3 Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation.

 
Button